Porezi i posredovanje

Lipanj 5th, 2014.

Na koji se način određuje vrijednost nekretnina?
Prodavatelj sam određuje prodajnu vrijednost nekretnine. Međutim, tržišnu vrijednost nekretnine određuje porezna uprava prema svojim “tablicama” na temelju kojih određuje i iznos poreza na promet nekretninama. Procjenu vrijednosti nekretnina za potrebe odobravanja kredita banke određuju na temelju elaborata  isključivo ovlašteni procjenitelji.

Na koji način se oporezuje najam nekretnina?
Kada fizicka osoba daje u najam nekretninu, poreznu osnovicu čini mjesečni iznos najamnine umanjen za paušalne troškove (30%). Ukoliko je tako dobivena osnovica manja od 2.400 kn mjesečno, oporezuje se po stopi poreza na dohodak od 20% plus prirez, a ukoliko je veća od navedenoga iznosa, po stopi od 35% plus prirez. Ukoliko nekretninu daje u najam pravna osoba pravnoj ili fizičkoj osobi, plaća 25% PDV-a, a umjesto poreza na dohodak plaća na kraju godine porez na dobit u visini 35% ukupno ostvarene dobiti. Kod najma soba i nusprostorija svi se porezi računaju na isti način, ali je porezna osnovica niža, budući da nastaje odbijanjem paušalnih troškova u visini od 50%.

Koliki je porez pri kupovini novogradnje?
Sukladno Zakonu o porezu na dodatnu vrijednost pri kupnji novoizgrađenih nekretnina posebno se oporezuje građevinsko zemljište po stopi od 5% dok se na građevinsku vrijednost objekta plaća porez na dodanu vrijednost u visini od 22% proizvodne cijene nekretnine.

Mogu li strani državljani kupiti nekretninu u Republici Hrvatskoj?
Mogu i to tako da od Ministarstva vanjskih poslova moraju zatražiti suglasnost na ugovor kojim kupuju nekretninu. Građani EU od 01.02.2009.suglasno odredbama iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju izjednačavaju se s hrvatskim građanima u pravu na stjecanje nekretnina, osim kod poljoprivrednih zemljišta i područja koja su zaštićena Zakonom o zaštiti prirode.

Koliko je uobičajni iznos kapare koju kupac isplaćuje prodavatelju?
Iako se kapara dogovara, uobičajno ona iznosi 10% od ukupno ugovorene kupoprodajne cijene, sukladno zakonskom maksimumu.

Što je to uporabna dozvola?
Uporabna dozvola ili potvrda glavnog projekta je akt kojim se potvrđuje da je objekat za koji je izdan izgrađen u skladu s pripadajućim projektom i građevinskom dozvolom, da je siguran za korištenje i da se smije početi koristiti u svojoj namjeni.

Tko ovjerava kupoprodajni ugovor?
Potpis na kupoprodajnom ugovoru ovjerava samo prodavatelj i to u Republici Hrvatskoj kod javnog bilježnika, a u inozemstvu u hrvatskom diplomatskom predstavništvu ili kod notara, a onda je tom slučaju potrebno istu ovjeru apostilirati odnosno osnažiti pri nadležnom sudu.

Što je to tabularna izjava?
Izjava kojom prodavatelj izjavljuje da je od kupca primio cjelokupan iznos ugovorene kupoprodajne cijene, slijedom čega istome dozvoljava zemljišno-knjižni prijenos prava vlasništva na nekretnini koja je predmet kupoprodajnog ugovora.

Je li tabularna izjava zaseban dokument ili je ugrađena u ugovor?
Može biti u formi i jednog i drugog.

Tko i u kojem iznosu plaća porez na promet nekretninama?
Kupac plaća porez u iznosu od 5% od tržišne vrijednosti nekretnine. Kupac koji rješava svoje stambeno pitanje na način i prema uvjetima iz Zakona o izmjenama i dopunama Zakonu o porezu na promet nekretninama oslobođen je plaćanja istog u cijelosti.

Plaća li se porez na promet nekretninama kod zamjene nekretnina?
Da, svaki stjecatelj nekretnine plaća porez na promet nekretninama u visini od 5% od tržišne vrijednosti nekretnine koju stječe.

Koliko traje rok za prijavu i uplatu poreza na promet nekretninama?
Kupac je obvezan u roku od 30 dana prijaviti poreznoj ispostavi nastanak porezne obveze, a u roku od 15 dana od dana ispostave rješenja o plaćanju poreza, obvezan je isti i platiti.

Podliježu li ugovorne strane još nekim porezima, osim porezu na promet nekretnina?
Prodavatelj nekretnine podliježe plaćanju poreza na dohodak ukoliko otuđuje nekretninu prije isteka roka od tri godine od dana nabave iste, i to na razliku izmedu kupovne i prodajne cijene nekretnine, no iste se obveze može osloboditi.

Kada se isplaćuje provizija posredniku?
Posrednik stječe pravo na naknadu tek nakon sklapanja ugovora za koji je posredovao, osim ako posrednik i nalogodavac nisu ugovorili da se pravo na plaćanje naknade stječe već pri sklapanju predugovora.

Kako znam je li posrednik ovlašten za posredovanje nekretninama?
Posrednik je ovlašten ako je njegova tvrtka registrirana za djelatnost posredovanja nekretninama i upisana u Registar posrednika HGK.

Izvor: http://www.topagent.hr/porezi-i-posredovanje.aspx